பருக
பழரசம்!

பார்க்க
பரவசம்!!

படிக்க
நவரசம்!!!

"பாடல்"

திருக்குறள்
அறத்துப்பால் (1-38) Click here
பொருட்பால் (39-108) Click here
இன்பத்துப்பால் (109-133) Click here

திருப்பள்ளி எழுச்சி

போர்டி என் வாழ்முதல் Download
அருநன் இந்திரன் Download
கூவினா பூங்குயில் Download
இன்னிசை வினையர் Download
பூதங்கள் தோரும் Download
பப்பர விட்டிருந்து Download
அது பழ சுவை Download
முந்திய முதல் Download
புவனியிர் பொய் Download
நாட்டுப்பற்று பாடல்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து Download
தேசிய கீதம் Download
கொடி வாழ்த்து Download
நாட்டுப்பண் Download
தாய் மன்னே வணக்கம் Download
அச்சம் இல்லை Download
நிற்பதுவே நடப்பதுவே Download
சிந்து நதியின் இசை Download
வெள்ளிப் பனிமலையின் மீதுலவுவோம் Download
வந்தே மாதரம் Download
தேசிய கீதம் (2) Download
தாயின் மணிக்கொடி Download
திருவாசகம்
அச்ச பத்து Download
அச்சோ பதிகம் Download
அடைகல பத்து Download
ஆனந்த மாலை Download
அன்னை பத்து Download
அர்புத பத்து Download
அருள் பத்து Download
ஆசை பத்து Download
அதிசிய பத்து Download
என்ன பதிகம் Download
கண்ட பத்து Download
கீர்த்தி திரு அகவல் Download
கொயில் மூத்த திரு பதிகம் Download
கொயில் திரு பதிகம் Download
குலா பத்து Download
குயில் பத்து Download
குழைத்த பத்து Download
நீத்தல் வின்னப்பம் Download
பண்டு ஆய நான்மறை Download
பிடித்த பத்து Download
பிராத்தனை பத்து Download
போற்றி திரு அகவல் Download
புணர்சி பத்து Download
சென்னி பத்து Download
சேத்திலா பத்து Download
சிவ புராணம் Download
திருச் சழல் Download
திரு இசரவு Download
திருகழுகுன்ற பதிகம் Download
திரு கொத்தும்பி Download
திருபடை ஆட்சி Download
திருபடை எழுச்சி Download
திருபள்ளி எழுச்சி Download
திருபாண்டி பதிகம் Download
திரு பொன்னுசல் Download
திரு பூவாலி Download
திரு பொற்சுன்னாம் Download
திரு புலம்பல் Download
திரு சாதகம் Download
திருத்த சாங்கம் Download
திரு தெள்ளெனம் Download
திரு துனுக்கம் Download
திரு வார்த்தை Download
திரு வம்மானை Download
திரு வண்ட பகுதி Download
திருவென்பவை Download
திருவென்பா Download
திருவுந்தியர் Download
உயிருன்னி பத்து Download
வாழ்க பத்து Download
யாத்திரை பத்து Download
தேவாரம்
அவ்வினை கிவ்வினை Download
மரையுடையை திழு Download
நன்றுடையானை Download
ஒரே உருவாயினை Download
பொன்றிரண்டன்ன Download
துனிவாலர் திங்கள் Download
அயிலரும் அம்பா Download
கடயெனும் Download
குர்டமொடு Download
எம்பிரன் எனக்கு Download
கண் காட்டு Download
மந்திரமாவது Download
மாட்டிட புன்ன Download
வெயிரு தொளி Download
இடரினும் தலரினும் Download
காதலாகி Download
கலூர் பெருமனம் Download
மடல்மலி கொன்ரெ Download
மண்ணில் நல்ல Download
நீரு வரியாதா Download
துஞ்சலும் துஞ்சா Download
வாழ்க வானவ Download
வேத வேள்வியை Download
விங்கு விலை Download
கோர்டுனை வேதி Download
கூர்ட இனவரு Download
ஒன்று குலாம் Download
தலையே நீ Download
கற்றவர்கள் உன்னும் Download
ஆதியன் ஆதிரையன் Download
ஆலம்தான் உகன் Download
கொடுகுவின் சிலை Download
மிலாடிமை உனக்கே Download
பொன் செய்த மேனி Download
தம்மையே புகழ் Download
தன்னியல் வெம்மை Download
கலந்துனின் அடியார் Download
கண்கள் இரண்டும் Download
மின்னேர் அனையா Download
நமசிவாய Download
பூசுவதும் Download
திருவெம்பாவை
ஆதியும் அந்தமும் Download
பாசம் பரஞ்சோதிக்கு Download
முத்தன்ன வெண்நகை Download
ஒண்ணித் திலநகையாய் Download
மாலறியா நான்முகனும் Download
மானேநீ நென்னலை Download
அன்னே இவையும் Download
கோழி பழம்பொருட்கும் Download
முன்னைப் பழம்பொருட்கும் Download
பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் Download
மொய்யார் தடம்பொய்கை Download
ஆர்த்த பிறவி Download
பைங்குவளைக் கார்மலராய் Download
காதார் குழையாட Download
முன்னிக் கடலைச் Download
செங்கணவன்பால் Download
அண்ணா மலையான் அடிக்கமலம் Download
உங்கையிற் பிள்ளை Download
போற்றி அருளுகநின் Download
Copyright 2017 © Reserved, Tamilnavarasam Visitor Counter. Website designed by Glad India Technologies Pvt. Ltd.,