பருக
பழரசம்!

பார்க்க
பரவசம்!!

படிக்க
நவரசம்!!!

TET MATERIAL

தமிழ் வழி
English Download
கணிதம் Download
மாதிரி வினா - விடை(தாள்-1) Download
குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் Download
அறிவியல் Download
சமூக அறிவியல் Download
தமிழ் (இலக்கணம்) Download
ஆங்கில வழி
CTET 2011 Paper 1 set A. Download
CTET 2011 Paper 1 set B Download
CTET 2011 Paper 2 set P Download
CTET 2011 Paper 2 set R Download
CTET 2012 Paper 1 set A Download
PTET 2011 MATHS SCIENCE Download
PTET 2011 PAPER 1 Download
RTET 2011 PAPER 1 Download
RTET 2011 PAPER 2 Download
Books To Study
ஏறு வரிசையில் எண்களுக்கு முடிவேயில்லை Download
6-ம் வகுப்பு 'சமூக அறிவியல்' Download
கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரித்தேர்வு Download
பயிர் பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மை Download
7-ம் வகுப்பு அறிவியல் Download
7-ம் வகுப்பு உயிரியல் Download
8-ம் வகுப்பு உயிரியல் Download
ஒளியியல் மற்றும் ஒலியியல் Download
9-ம் இயற்பியல் Download
9-ம் வேதியியல் Download
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல்(1) Download
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல்(2) Download
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல்-2012 (தாள் 2) Download
பாரதித்தமிழ்-I Download
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முறைகளும்-I Download
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முறைகளும்-II Download
குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் Download
குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்(1) Download
குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்(2) Download
கல்வி உளவியல் வினா-விடை Download
English - Methodology Download
English - Methodology Model Q&A Download
TET English QA Download
சூழ்நிலையியல் அறிவியல் - I Download
GK 1 Download
GK 2 Download
9-ம் வரலாறு Download
TET கணித வினா விடைகள் Download
மாதிரி-I Download
மாதிரி-II Download
TET அறிவியல் வினா-விடை Download
TET வரலாறு வினா-விடை Download
இயற்பியல் - 6ம் வகுப்பு( பாடம் 5 முதல் 7 வரை) Download
இயற்பியல் - 6ம் வகுப்பு Download
இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் - 7ம் வகுப்பு Download
இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் - 8ம் வகுப்பு Download
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முறை Download
EVS PAPER l & SCIENCE PAPER ll Download
அறிவியல் Download
அறிவியல் - 6ம் வகுப்பு Download
அறிவியல் - 7ம் வகுப்பு Download
அறிவியல் - 8ம் வகுப்பு Download
சமூக அறிவியல் (வகுப்பு - 3, 4) Download
சமூக அறிவியல் (வகுப்பு - 5) Download
சமூக அறிவியல் வினா-விடை Download
தமிழ் (வகுப்பு - 1) Download
தமிழ் (வகுப்பு - 4) Download
சமச்சீர் பாடத்திலிருந்து (வகுப்பு - 6 முதல் 12 வரை) Download
தமிழ் நூல்களும் ஆசிரியர்களும் Download
புலவர்களும் நூல்களும் Download
தமிழ் வினா-விடை Download
அறிவியல் (வகுப்பு - 3) Download
வரலாறு (வகுப்பு - 7) Download
கண்டுபிடிப்புகளும் - அறிஞர்களும் (1) Download
குழந்தை மேம்பாடும் மற்றும் கற்பித்தல் முறைகளும்-I Download
Maths VII std Download
குழந்தை மேம்பாடும் மற்றும் கற்பித்தல் முறைகளும்(2) Download
மாதிரி வினாவிடை Download
குழந்தை மேம்பாடும் மற்றும் கற்பித்தல் முறைகளும்(3) Download
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல்(1) Download
Language Paper - English Download
மொழிப்பாடம் - தமிழ் Download
கண்டுபிடிப்புகளும் - அறிஞர்களும் Download
TET Paper 2 Download
கண்டுபிடிப்புகளும் - அறிஞர்களும் Download
அறிவியல் (வகுப்பு - 6, 7) Download
தமிழ் Download
இயற்பியல் - 10ம் வகுப்பு Download
TNTET Paper- I Download
TNTET Paper- II - Maths and Science 2012 Download
TNTET Paper- II - Social and Science 2012 Download
Copyright 2017 © Reserved, Tamilnavarasam Visitor Counter. Website designed by Glad India Technologies Pvt. Ltd.,